Klasik Türk Edebiyatı hakkında bilgiler

Klasik Türk Edebiyatı hakkında bilgiler

Klasik Türk Edebiyatı hakkında bilgiler

Klasik Türk Edebiyatı, genellikle 13. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemi kapsayan Türk edebiyatının önemli bir dönemidir. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren başlayarak, farklı coğrafyalarda ve dönemlerde çeşitli edebi eserler üretilmiştir. Klasik Türk Edebiyatı, genellikle Arap alfabesiyle yazılmış olan eserlerden oluşur ve önemli ölçüde İslam kültürünün etkisini taşır.

Klasik Türk Edebiyatı’nın dönemleri:

 1. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı: Göktürkler ve Uygurlar dönemindeki yazılı eserler bu döneme aittir ve çoğunlukla Orta Asya’da bulunan Türk boylarının eserlerini içerir.
 2. Divan edebiyatı: Bu dönem, 13. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş dönemi ile gerileme dönemi boyunca önemli bir edebi üretim yaşanan dönemdir. Divan edebiyatı, nazım birimi olarak beyitleri kullanan gazel, kaside, mesnevi ve rubai gibi şiir türlerini içerir. Şairler, çoğunlukla divan adı verilen şiir koleksiyonlarında eserlerini derlemişlerdir. Bu dönemde ünlü şairler arasında Fuzuli, Baki, Nedim, Nef’i, Yahya Kemal Beyatlı gibi isimler yer alır.
 3. Halk edebiyatı: Divan edebiyatına alternatif olarak halkın ortak kullanım dilini temel alan bir edebiyat türüdür. Halk edebiyatı sözlü geleneğe dayalı olarak halk arasında nesilden nesile aktarılmıştır. Halk edebiyatı, mani, koşma, destan, hikaye, tekerleme gibi çeşitli türleri içerir.

Klasik Türk Edebiyatı’nın özellikleri:

 1. Aruz vezni: Klasik Türk edebiyatının şiir türlerinde genellikle Arap ve Fars edebiyatından alınan aruz vezni kullanılmıştır.
 2. Dini ve tasavvufi içerik: İslam kültürünün etkisiyle şiir ve yazıların içeriğinde sıklıkla dini ve tasavvufi konular işlenmiştir.
 3. Sanatlı ve süslü dil: Şairler, şiirlerinde estetik ve dil sanatlarını kullanarak zengin ve süslü bir dil kullanmışlardır.
 4. Aşk ve aşkın sembolizmi: Divan edebiyatının önemli bir teması aşk ve aşkın sembolizmidir. Aşk, genellikle Allah’a olan aşk ve sevgiliye olan aşk olarak farklı şekillerde işlenmiştir.
 5. Gazel ve kaside: Divan edebiyatının en yaygın şiir türleri gazel ve kaside olmuştur. Gazeller genellikle aşk temalarını işlerken, kasideler daha çok övgü ve methiyeleri içerir.

Klasik Türk Edebiyatı, Türk edebiyatının temelini oluşturan ve Türk kültürüne büyük katkılar sağlamış bir dönemdir. Günümüzde bile eserleri okunmaya ve değerli bulunmaya devam etmektedir.

Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri) – Türk Dili ve Edebiyatı

Göktürk yazıtları, Orta Asya’da Göktürk Kağanlığı dönemine tarihlenen ve Türk tarihindeki en eski Türkçe yazılı belgelerdir. Göktürk Kağanlığı, 6. ve 8. yüzyıllar arasında Orta Asya’da varlık göstermiş ve Türk tarihinin erken dönemlerinden biridir. Bu yazıtlar, Göktürk hükümdarları tarafından dikilen anıtlardır ve kağanların hükümdarlık dönemlerini, devlet politikalarını, zaferlerini ve diğer önemli olayları içeren metinler barındırır.

Göktürk yazıtları, 1893 yılında Orhun Nehri’nin iki yakasında (Mongolistan’ın bugünkü sınırları içinde) bulunan Orhun Yazıtları ve 1906 yılında Sibirya’nın Yenisey Nehri kıyısında (Rusya’ya ait) bulunan Yenisey Yazıtları olmak üzere iki grupta incelenir. Bu yazıtlar, Türk dilinin en eski belgeleri olduğu için büyük öneme sahiptir ve Türk dilinin tarihsel gelişimi hakkında önemli bilgiler sunar.

Orhun Yazıtları, kağanlardan Bilge Kağan ve Kül Tigin tarafından dikilen iki ayrı anıt olarak bilinir. Bu anıtlar, dikdörtgen şeklinde ve yüksek taş blokları üzerine Türkçe metinlerle kazınmıştır. Göktürk alfabesi denilen metindeki yazı sistemi, bugünkü Türk alfabesi için bir öncüdür.

Yenisey Yazıtları, daha sonra Yenisey bölgesinde bulunmuş ve Göktürk Kağanlığı’na ait olduğu düşünülen bir diğer yazıt grubudur. Ancak bu yazıtların tamamı Orhun Yazıtları kadar iyi korunmamıştır ve daha az bilinen bir dilde yazılmıştır.

Göktürk yazıtları, arkeolog ve dil bilimciler için büyük önem taşımaktadır. Bu belgeler, Türk kültürü ve tarihine dair bilgi edinmek ve Türk dilinin gelişimi hakkında araştırmalar yapmak için başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. Göktürk yazıtları, Türk milletinin köklü tarihini ve kültürel mirasını anlamak açısından değerli birer hazinedir.

Divan Edebiyatı I Özellikleri

Divan edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde (13. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına kadar) Türk edebiyatının en parlak dönemlerinden birini oluşturan edebi bir akımdır. Bu dönemde ortaya çıkan edebi eserler, Arap alfabesi ile yazılmıştır ve genellikle saray ve soylu çevrelerde yetişmiş şairler tarafından üretilmiştir.

Divan edebiyatının temel özellikleri:

 1. Aruz vezni: Divan edebiyatında kullanılan temel nazım birimi aruz veznidir. Aruz vezni, Türkçe dize ve kelimelerin hece sayılarına göre belirli bir kalıba göre düzenlenmesini ifade eder.
 2. Gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi nazım birimleri: Divan edebiyatında şiir türleri gazel, kaside, mesnevi ve rubai gibi nazım birimleridir. Gazel, aşk, sevgili, ayrılık gibi konuları işleyen kısa lirik şiirlerdir. Kaside, övgü ve methiye şiirleridir. Mesnevi, uzun manzum hikayeleri içeren şiirlerdir. Rubai ise dörtlüklerden oluşan ve özdeyişleri içeren nazım birimidir.
 3. Sanatlı ve süslü dil: Divan edebiyatının en belirgin özelliği, sanatlı ve süslü bir dilin kullanılmasıdır. Şairler, dil ve üslup sanatlarını ustalıkla kullanarak zengin ve etkileyici şiirler oluşturmuşlardır.
 4. İslam kültürünün etkisi: Divan edebiyatında, İslam kültürü ve tasavvufun etkisi oldukça belirgindir. Şairler, aşk, sevgili ve Allah’a olan aşk temasını işlemişler ve tasavvufi anlamları işaret etmişlerdir.
 5. Şahsiyet ve mahlaslar: Divan şairleri, şiirlerini yayımlarken genellikle mahlas adı verilen takma adları kullanmışlardır. Bu mahlaslar, şairlerin kişisel kimliklerini saklamak veya farklı bir kimlikle şiir yazmak için kullanılmıştır.

Divan edebiyatı, Türk edebiyatının en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilir ve pek çok ünlü şairi içerir. Fuzuli, Baki, Nedim, Nef’i, Yahya Kemal Beyatlı gibi önemli şairler, bu dönemin öne çıkan isimlerindendir. Divan edebiyatı, günümüzde de önemini koruyan ve hala   okunan, incelenen bir edebi mirastır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu